Gan Mamat

Gan Mamat

ku : Kang Oni

SENANG teh gening ukur silih sangka. Ceuk Gan Mamat, Lamsijan mah meni senang. Teu kudu mikiran nanaon. Dahar di galengan sawah ukur jeung asin oge meni kawas nu nikmat. Ari Gan Mamat, sanajan bru di juru bro di panto ngalayah di imah babah… eh… di tengah imah, teu weleh murukusunu. Sabab, Gan Mamat teu bisa barangdahar samakbruk kawas Lamsijan. Dokter pribadina ngawanti-wanti sangkan Gan Mamat teu ngadahar sabangsaning dadagingan. Sabab bisa ngambuhkeun panyakit jantung jeung darah tinggina.

Bujeng-bujeung dadagingan, sanajan ukur goreng emping, suuk, pokona sabangsaning kakacangan ge teu meunang. Sabab cenah eta kadaharan teh bisa ningkatkeun kolestrol. Antukna anu bisa didahar ku Gan Mamat ukur kulub kentang. Sakalieun hayang ngasaan sangu ge kudu ditaker heula. Teu meunang loba teuing cenah, bisi gula darahna naek. Beu…! Asa euweuh hartina boga duit sagudang ge ari teu meunang itu teu meunang ieu mah.

Lain deui ceuk Lamsijan. Cenah mah, ninggali Gan Mamat teh sok kabita. Isuk-isuk indit ka sawah dianteurkeun ku supirna make mobil jip. Pabeubeurang lamun ka kantor numpak mobil sedan. Gan Mamat teu ieuh kudu mikiran ti mana isukan neangan duit keur meuli beas. Barudakna hayang sakola ka mana ge teu weleh katedunan. Sabab urusan duit, ceuk nu bohong mah kari ngarawuan. Bakat teuing ku loba, cenah mah duitna ge euweuh momer serian.

“Numatak sakapeung mah sok ngalamun.¬† Kacida resepna meureun nya lamun harta banda urang lubak-libuk kawas Gan Mamat!” ceuk Lamsijan.
“Tong tarik teuing ngalamun teh euy, bisi dikabul ku Gusti,” ceuk Kabayan.
“Apan eta anu dicipta-cipta. Naha make jeung kudu sieun?” ceuk Lamsijan atoh.
“Heueuh…, tapi da aya leuwihna pangabul Gusti ka ilaing mah!…” Kabayan teu kebat.
“Leuwih beunghar ti Gan Mamat!” Lamsijan motong omongan, semu atoh.
“Lain…. Apan geus cak, ilaing mah hayang beunghar kawas Gan Mamat. Hartina pakayana ampir sarua lobana. Ngan aya bedana ilaing mah…,” ceuk Kabayan deui bari nyerengeh.
“Naon?” Lamsijan meni daria.
“Pakayana mah sarua, ngan huntu ilaing leuleus. Tina irung nongtot leho saumur-umur kawas budak bungsu Kang Elim!… Bae?” ceuk Kabayan bari nyakakak.
“Bedul siah! Teu hararayang teuing. Iyyyy… amit-amit,” Lamsijan ngabirigidig.
“Harrrr…, jadi kumaha atuh. Arek beunghar teh?” tanya Kanbayan.
“Ari kudu kitu mah ararembung teuing. Kajeun siga ayeuna we. Awak sehat, dahar nikmat kajeun teuing deungeunna ukur jeung ati sapi ge,” tembal Lamsijan.
“Iyeuh…., lamun kira-kira moal bisa mawana mah, montong sok hayang jadi jalma beunghar euy!” Kang Oni motong obrolan.
“Naha, Kang?” tanya Lamsijan.
“Teu ngeunah sabenerna mah jadi jalma jegud teh,” tembal Kang Oni.
Kabayan jeung Lamsijan kerung, teu ngartieun maksud Kang Oni.

“Lamun teu bisa ngigelanna mah, hirup moal tengtrem. Loba kasieun. Pikiran suudzon wae….,” ceuk Kang Oni bari nyerebungkeun haseup roko.
Kabayan jeung Lamsijan beuki kerung.

“Keur ngabuktikeunna mah, cetek. Cik, ari tadi peuting, ilaing sare tibra teu?” tanya Kang Oni.
“Alhamdulillah…, nyegrek we Kang. Ma’lum bakat ku cape bati macul sapopoe,” tembal Lamsijan.
“Teu sieun aya garong ka imah kitu?” tanya Kang Oni deui.
“Paduli teuing ah, da teu boga nanaon ieuh uing mah. Dina beukieunna ge, paling-paling garong teh nyulik indung si Itok. Keun bae lah…, neangan deui we nu leuwih ngora keur ngantina mah,” ceuk Lamsijan bari seuri koneng.
“Tuh nya…, rek dibeugharkeun kumaha atuh ku Alloh teh, da ilaing mah karek dina lamunan ge geus tega kadon rek mikeun pamajikan ka garong!” Kabayan megatan bari nyeukeukeuk.
“Cik ceuk ilaing…, kira-kira lamun keur usum garong kawas kieu, naha Gan Mamat sarena bakal tibra?” Kang Oni nyidikeun.
“Boro-boro meureun Kang! Komo deui Gan Mamat, ulah waka hartana digarong, cacak mobilna diarusapan ku barudak ge panonna langsung molotot!” tembal Lamsijan.
“Antukna…,” ceuk Kang Oni.
“Antukna kumaha Kang?” tanya Lamsijan.
“Heueuh… apan antukna Gan Mamat mah loba pisan panyakitna. Ceuk istilah kedokteran mah komplikasi. Darah tinggi, diabet, jantung, ginjal. Wah, pokona mah sagala aya!” ceuk Kang Oni.
“Alatan naon eta teh Kang?” tanya Lamsijan deui.

Kabayan buru-buru mangjawabkeun. Ceuk Kabayan, panyakit darah tinggi Gan Mamat teh kulantaran mindeng ambek-ambekan. Sawah can dipacul, panyawah digeleneng. Mobil aya nu noel, barudak dipolototan. Aya nu neangan regang di kebon ditutur-tutur, da bisi maling kalapa cenah.

Usum hujan gede, sare Gan Mamat teu pernah tibra. Sabab, balong jeung sawahna sieun  kacaahan. Usum garong kitu deui. Teu kaur aya nu ngaringkang ka buruan, hate Gan Mamat gegebegan, da sieun nu ngulampreng teh garong.

“Ripuh atuh ari kitu mah jadi jalma beunghar teh nya?” ceuk Lamsijan.
“Enya ari teu bisa mawana mah. Tapi, lamun bisa mateakeun mah, saestuna kakayaan jeung jabatan teh baris mawa barokah keur sakabeh umat,” ceuk Kang Oni.
“Carana?” Lamsijan panasaran.

Derekdek Kang Oni nerangkeun. Lamun jadi jalma beunghar teh cenah kudu berehan. Nyaah ka fakir miskin. Rajin infak jeung sodakoh. Harta kakayaan dipake ibadah di jalan Alloh. Tangtu harta kakayaan teh baris nyalametkeun urang di dunya jeung aherat.

Pon kitu deui lamun urang dipasihan kalungguhan ku Alloh, komo nu jadi pupuhu nagri mah, kudu dijadikeun kakuatan keur ngaraharjakeun rahayatna. Nanjeurkeun anu hak, numpurkeun kabatilan. Tangtu kalungguhan teh bisa ngamuluskeun jalan urang ka sawargana Alloh.

Ulah ieu mah, keur ngahontal kalungguhan teh ngahaja ditarekahan, kajeun teuing ku cara nu haram. Mitnah batur, nyiku deungeun. Nu penting urang bisa diuk dina korsi empuk.

“Tah…, nu kitu mah lamun geus nyepeng kalungguhan teh sok kadon makmak-mekmek. Sagala kumaha aing, apan aing pang kawasana. Sagala kudu keur aing, apan aing kudu neangan pamulangan. Sabab majoangkeun kalungguhanna ge nepi ka boborot. Itu dijual, ieu digadekeun. Tangtu niatna ge geus teu bener lamun kitu mah!” ceuk Kang Oni.
“Balukarna?” tanya Kabayan.
“Enya…, antukna pangagung nu kitu peta mah jadi tongtonan dina tivi. Sabab kacerek deleg ku KPK. Diri jeung kulawarga jadi wirang, tatangga milu kaeraan da disebut tatangga koruptor,” ceuk Kang Oni deui.
“Iyyyy…! Matak uing mah teu hararayang teuing jadi pangagung teh!” ceuk Lamsijan.
“Heueuh…, na saha atuh anu rek milih ilaing jadi pangagung?” ceuk Kabayan bari nyakakak.
“Enya…, embung teh pedah moal aya nu milih!” tembal Lamsijan tambah era.
“Ari rumasa teu kungsi ngasaan bangku sakola mah atuh ulah ngalamun hayang jadi pangagung sagala. Cukup we kawas ayeuna, sapopoe bobolokot di sawah. Awak jadi sehat, dahar teu weleh ni’mat, sare tibra. Ibadah tumaninah. Salat bisa dur cong, da urang mah teu kudu milu briefing di kantor,” ceuk Kang Oni.
“Enya ari kituna mah Kang. Ngan eta we lamun geus dikumahaan duit keur meuli buku paket ku si Itok, sirah teh sok ngadadak jangar!” ceuk Lamsijan bari nyerengeh.***