Hariwang Leungit Kantor

Ku; Kang Encép

Béja itu jeung béja ieu teu eureun-eureun. Hanyjakal béjanana téh bet béja pikakeuheuleun wungkul. Can anggeus béja ti tebeh léngkob pasar anu masih kénéh barala, kiwari urang Kampung Bau Lisung geus digeumpeurkeun deui waé. Babakuna mah para pagawé Kawadanaan anu geus mangtaun-taun idek liher ngantor. Selenting bawaning angin, kolébat bawaning béja, cenah bakal aya kantor anu rék dileungitkeun.

“Génk Kritikus” Kampung Bau Lisung, nyatana Mang Uci sabalad-balad geus ngariung kira wanci sariak layung. Matuh, madungdengkeun ketak pamaréntahan di lemburna. Demi tempat ngariungna ayeuna geus maneuh deui, di warung Ceu Ikah. Sigana mah geus béakeun kakarén lebaran.

Mang Uci : “Lain naha nya bet asa teu anggeus-anggeus pasualan di lembur urang téh. Wawakil urang di parlemén asa euweuh ka gadag. Pan maraéhna teh dipilih keur panyambung létah urang lembur anu geus marilih maranéhna. Ari rahayat kalah geus kohal, nepikeun aspirasi itu jeung ieu jauh ka digugu mah.” Pokna, bari ngarérét ka Cép Dédén.

Cép Dédén: “ Muhun Mang, ari kituna mah. Katawisna inohong nu tos sila ipis téh kalah tonggoy sakarepna sorangan. Éta deuih, pan aranjeuna anu garaduh kawijakan ngadamel aturan téh. Bari dilanggar ku aranjeunna kénéh. Mendak wartos majarkeun baris aya ‘kantor’ nu dileungitkeun. Pisakumahaeun teuing atuh nasibna dulur-dulur urang, moal boa bakal teu puguh damélna.” Ngarahuh.

Mang Uci: “Puguh enya Cép. Emang mah bet asa lieur sorangan, inggis di lembur aya pacéngkadan beuki meuweuh anu baris nagdoréksakeun saréréa. Sakuduna mah Kuwu Udi teh gagancangan ngabejerbeaskeun ka urang lembur. Pan ayeuna téh usum ‘Otda,’ ulah ieu mah nyieun aturan sorangan, dilanggar ku sorangan. Pan ngarugikeun ka saréréa kitu carana mah. Antukna, ngeunah éhé teu ngeunah éon kadituna téh.” Gagaro teu ateul.

Abah Uhro: “Tah, lebah dieuna mah Abah ogé poékuen. Naha rék dibawa ka mana lembur urang téh? Abah kungsi nanyakeun ka Mang Amud, pupuhu para guru di lembur urang téa. Kalah gideug manéhna téh deuih. Ari pokna téh kieu, kumaha béhna wé da Emang mah ukur ganékna Kuwu.” Nepak tarang.

Ustadz Ihin : “Palawargi, kieu wé ayeuna mah, hayu urang saksésni ku sadayana. Kumaha ketak Kuwu Udi satutasna nganjang ka nagri David Beckham. Sugan wé samulihna ti ditu kénging ilham pikeun ngawangun Kampung Bau Lisung. Sugan lembur urang janten Seungit Lisung atuh. Ngadu’a wé teras tong petot-petot! Meper, keukeuh miharep kahadéan jeung kasaadaran pupuhu lembur.

Wanci sariak layung maju wanci sareupna, mapag wanci harieum beungeut mawa kaayaan Kampung Bau Lisung kana mangsa peuting. Panguesi lembur nu keur nogéncang direregedan ku kahariwang keukeuh miharep Lemburna jauh tina balai, anu dibalukarkeun ku ketak pupuhu lembur nu sakapeung mah mawa kapaur. Cag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *